Vítejte na stránkách K + S Czech Republic a.s.
ČESKY | ENGLISH
5. 11. 2013 Informace o fúzi:

Dnem 1.11 2013 byla završena fúze společností Solné mlýny, a.s., Olomouc a K+S CZ, a.s., Praha. Bližší informace naleznete zde: Verze CZ/EN, Verze CZ/DE


17. 7. 2012 Informace pro zákazníky:

Nakládací přípravek Pikanta letos dodáváme těmto obchodním sítím: Hruška spol. s r.o., COOP Centrum družstvo, Globus ČR, k.s., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., Flosman a.s.


23. 1. 2012 Oznámení

Vážení zákazníci,

Podrobnější informace o této nové skutečnosti je možné získat na stránkách www.esco-salt.com.

Ke stažení :
Oznámení (CZ)
Oznámení (EN)


2. 9. 2009 Prohlášení akcií za neplatné dle Solné mlýny

Prohlášení akcií za neplatné dle § 214, odst. 2-3 obchodního zákoníku představenstvem společnosti Solné mlýny, a.s., IČ: 45192405, se sídlem Sladkovského č.p. 234/57, 779 11 Olomouc - Holice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 402.

Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů – akcií emitenta Solné mlýny, a.s., IČ: 45192405, na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč/1 ks akcie a hromadné listinné akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,--Kč/1 ks akcie nahrazující 5 kusů akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč/1 ks, které nevlastní hlavní akcionář EQUUS spol. s r.o., IČ: 44738056 ani přes výzvu v dodatečné stanovené lhůtě resp. dodatečných lhůtách, nepředložili shora označené účastnické cenné papíry – akcie emitenta Solné mlýny, a.s., IČ:45192405, těchto pořadových čísel série A: 000001, 000006-000012, 000015-000047, 000049-000052, 000056-000064, 000068-000071, 000073-000084, 000086-000088, 000090-000101, 000106-000112, 000118, 000127-000129, 000132-000141, 000148, 000149, 000155, 000156, 000166, 000167, 000169, 000173-000193, 000195-000198, 000203-000206, 000212-000218, 000221, 000222, 000224, 000230-000232, 000234-000240, 000254-000261, 000264-000278, 000283-000381, 000383, 000385-000391, 000395-000398, 000400-000424 a těchto pořadových čísel série H2: 000027-000032, 000037-000044, 000055, 000056, 000058, 000062-000064, 000066-000103, 000106, 000107, 000110-000121, 000140-000143, 000151, 000156, 000157, 000167-000171, 000173-000175, 000177, 000178, 000185, 000187-000195 prohlašuje představenstvo společnosti Solné mlýny a.s. výše označené akcie za neplatné.

V Olomouci dne 2.9.2009představenstvo společnosti Solné mlýny a.s.


23. 7. 2009 Oznámení o dodatečné lhůtě k předložení akcií dle § 214 odst. 1 obchodního zákoníku


Představenstvo společnosti
Solné mlýny a.s.
Sídlo: Olomouc – Holice, Sladkovského č.p. 234/47
IČ: 45192405
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 402
(dále jen „společnost“)

tímto oznamuje, že dosavadní držitelé účastnických cenných papírů (resp. akcií) společnosti, kteří dosud tyto cenné papíry nepředložili v rámci uplatněného práva výkupu účastnických cenných papírů dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, konkrétně ve lhůtách stanovených dle § 1831 odst. 5) a 6), mají možnost tak učinit v dodatečné lhůtě v délce 15 dnů od uveřejnění poskytnuté jim k tomuto společností v souladu s § 214 odst. 1 obchodního zákoníku.

Předkládání akcií probíhá jejich odevzdáním obchodníkovi s cennými papíry Merx a.s., IČ: 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zaps. V OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v jeho sídle. Představenstvo zároveň upozorňuje, že dokud akcionáři akcie nepředloží, budou tyto akcie po uplynutí výše uvedené lhůty prohlášeny za neplatné.


1. 7. 2009 Oznámení o dodatečné lhůtě k předložení akcií dle § 1831 dost. 6 obchodního zákoníku


Představenstvo společnosti
Solné mlýny a.s.,
Sídlo : Olomouc – Holice, Sladkovského č.p. 234/47
IČ: 45192405,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 402
(dále jen „společnost“),
tímto oznamuje dosavadním držitelům akcií společnosti, kteří dosud nepředložili tyto akcie v souladu s § 1831 odst. 5 obch. zákoníku, aby tak učinili v dodatečné lhůtě v délce 15 dnů od zveřejnění. Předkládání akcií probíhá jejich odevzdáním obchodníkovi s cennými papíry Merx a.s., IČ: 60196297, Sídlo: Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zaps. V OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, v pracovní dny od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. v jeho sídle.


14. 4. 2009 OZNÁMENÍ O PŘIJATÉM USNESENÍ


Představenstvo akciové společnosti Solné mlýny, a.s.
sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11,
identifikační číslo: 451 92 405, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 402,


v souladu s ustanovením § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, tímto oznámením uveřejňuje následující skutečnosti:


Mimořádná valná hromada společnosti Solné mlýny, a.s. přijala dne 3. dubna 2009 toto usnesení:
 1. Valná hromada rozhodla ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností Solné mlýny, a.s., sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, identifikační číslo: 451 92 405, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 402 (dále jen „společnost Solné mlýny, a.s.“), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na společnost EQUUS spol. s r.o., sídlem Český Těšín, Hlavní 87/2, PSČ 737 01, identifikační číslo: 447 38 056 (dále jen „EQUUS spol. s r.o.“ nebo „hlavní akcionář“), jako hlavního akcionáře společnosti Solné mlýny, a.s.
   
 2. Společnost EQUUS spol. s r.o. je hlavním akcionářem společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 119.785, slovy: jedno sto devatenáct tisíc sedm set osmdesát pět kusů listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emitovaných společností Solné mlýny, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,06%, slovy: devadesát devět celých šest setin procenta základního kapitálu společnosti Solné mlýny, a.s. Skutečnost, že společnost EQUUS spol. s r.o. je hlavním akcionářem společnosti Solné mlýny, a.s., vyplývá z určení hlavního akcionáře a byla doložena čestným prohlášením, potvrzením zástavního věřitele a současně originály akcií společnosti Solné mlýny, a.s., vyjma akcií, které jsou v držení zástavního věřitele.
   
 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry emitované společností Solné mlýny, a.s. jako peněžité protiplnění za jednu listinnou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých emitovanou společností Solné mlýny, a.s. částku 842,- Kč, slovy: osm set čtyřicet dva korun českých (dále jen „Protiplnění“). Hlavní akcionář poskytne Protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne Protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností Solné mlýny, a.s. mají právo na zaplacení Protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení Protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4, 5 obchodního zákoníku ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti Solné mlýny, a.s. listinné cenné papíry ve lhůtě do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti Merx a.s., sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, identifikační číslo: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B., vložka 4226, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ostatních účastnických cenných papírů v deníku Hospodářské noviny.
   
 4. Přiměřenost výše Protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem č. 299/04/09 vypracovaným dne 21. ledna 2009 společností Ostravská znalecká a.s., sídlem Ostrava, Vítkovice, U Cementárny 1203/26, PSČ 703 00, identifikační číslo: 268 38 745, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2811.
   
 5. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám Protiplnění prostřednictvím společnosti Merx a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s., uskutečněným do třiceti dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Solné mlýny, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky Protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Solné mlýny, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s. Hlavní akcionář doložil valné hromadě ve smyslu ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku skutečnost, že společnosti Merx a.s. před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protiplnění. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení Protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti Merx a.s. na adresu sídla společnosti Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00.
   
Přiměřenost výše protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem č. 299/04/09 vypracovaným dne 21. ledna 2009 společností Ostravská znalecká a.s., sídlem Ostrava, Vítkovice, U Cementárny 1203/26, PSČ 703 00, identifikační číslo: 268 38 745 (dále také jen „Znalecký posudek“). Znalecká společnost při stanovení výše protiplnění použila při ocenění společnosti metodu diskontovaného cash flow entity (DCF), přičemž s ohledem na situaci podniku a účel zpracování posudku využívala také majetkovou metodu ocenění na bázi zjištění likvidační hodnoty podniku. Použitím obou metod bylo zjištěno, že hodnota podniku za použití výnosového ocenění (použití metody diskontovaného cash flow) je nižší než likvidační hodnota podniku (použití majetkové metody). Z tohoto důvodu byla při stanovení výše protiplnění použita k ocenění společnosti metoda majetková na bázi zjištění likvidační hodnoty podniku. Přepočtením takto zjištěné hodnoty společnosti na jednu akcii této společnosti, byla stanovena výše protiplnění na částku 842,- Kč za jednu kmenovou listinnou akci na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností. Tato výše protiplnění odráží současný stav majetku a závazků společnosti, její výkonovou stránku, postavení na trhu a způsob řízení.

V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Oprávněné osoby mohou předat své listinné akcie společnosti Solné mlýny, a.s., a to u obchodníka s cennými papíry společnosti Merx a.s. počínaje dnem, kdy uplyne jeden měsíc ode dne zveřejnění zápisu shora uvedeného usnesení mimořádné valné hromady společnosti v obchodním rejstříku. Těm, kteří předloží svoji žádost o vyplacení protiplnění s akciemi před tímto termínem, bude vyplaceno protiplnění v souladu s obchodním zákoníkem v termínu určeném usnesením valné hromady společnosti, a to počínaje uplynutím zákonné lhůty jednoho měsíce po zveřejnění zápisu usnesení v obchodním rejstříku.

O usnesení mimořádné valné hromady společnosti byl pořízen notářský zápis Mgr. Libuší Jarnotovou, notářkou se sídlem v Olomouci, NZ 103/2009, N 118/2009. Představenstvo společnosti Solné mlýny, a.s. uložilo tento notářský zápis včetně znaleckého posudku v sídle společnosti k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin a na tuto skutečnost tímto upozorňuje.

Představenstvo společnosti Solné mlýny, a.s.


12. 3. 2009 Uveřejnění protinávrhu akcionáře dle ustanovení § 180 odst. 5 obch. zák.


Představenstvo společnosti Solné mlýny, a.s., sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, IČ: 451 92 405, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 402 (dále jako „Společnost“), uveřejňuje v souladu s ustanovením § 180 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), protinávrh akcionáře Společnosti Ing. Petra Kořenka, bytem Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ 250 92 (dále také jen „akcionář“), předložený k bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Společnosti - Rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku - svolané oznámením o konání mimořádné valné hromady uveřejněným v Hospodářských novinách dne 23. 2. 2009 a v Obchodním věstníku dne 25. 2. 2009 na den 3. 4. 2009 od 12.00 hod. do sídla Společnosti.

Znění protinávrhu:

„Vzhledem k tomu, že navrhovaná výše protiplnění není vůči všem ostatním akcionářům naší společnosti Solné mlýny, a.s. (dále také i „Společnost“) spravedlivá, navrhuji předložit a schválit návrh rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře tak, aby výše protiplnění odpovídala hodnotě vlastního kapitálu připadající na jednu akcii Společnosti podle auditované účetní závěrky k 31.12.2007, která podle názoru auditora podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Společnosti, a takto i schválené na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 29.5.2008.
Tedy, protiplnění bude činit alespoň 1.170,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto sedmdesát korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na majitele vydanou Společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Takto stanovená výše protiplnění bude spravedlivější vůči všem ostatním akcionářům Společnosti, mj. s ohledem na všeobecně uznávaný a respektovaný argument konkrétní hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii Společnosti a současně při vědomí naplnění principu, kdy „vlastní kapitál je majetkem náležejícím (všem) akcionářům Společnosti“.

Současně upozorňuji na skutečnost, že návrh rozhodnutí podle ustanovení § 183i ObchZ je překládán hlavním akcionářem v období krátce po ukončení účetního roku 2008, kdy vypracovaný znalecký posudek nereflektuje auditovanou účetní závěrku k 31.12.2008.

Dále, v návaznosti na výše uvedené skutečnosti, nelze vyloučit jiný mnou podaný protinávrh týkající se výše protiplnění právě s ohledem na následně dostupnou a známou auditovanou účetní závěrku k 31.12.2008.

Bude-li přes zjevný rozpor s právními a etickými normami schváleno rozhodnutí podle ustanovení § 183i ObchZ o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře včetně navrhované neadekvátní výše protiplnění hlavním akcionářem (EQUUS, spol. s r.o., IČ: 44738056) a doložené neúplným, neobjektivním a tedy nekvalitním znaleckým posudkem č. 299/04/09 vypracovaným dne 21.1.2009 znaleckou společností (Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745), pak upozorňuji hlavního akcionáře a Společnost na možný postup „všech ostatních akcionářů Společnosti“ s ohledem na § 183k, odstavce (1) až (3), ObchZ.“

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:
Představenstvo trvá na svém stanovisku o přiměřenosti výše protiplnění určeného částkou 842,- Kč za jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou Společností, dle znaleckého posudku č. 299/04/09 vypracovaného dne 21. ledna 2009 společností Ostravská znalecká a.s., sídlem Ostrava, Vítkovice, U Cementárny 1203/26, PSČ 703 00, IČ: 268 38 745, který představenstvo považuje za správný a určenou výši protiplnění za odpovídající hospodářským poměrům Společnosti. Představenstvo poukazuje na to, že se k přiměřenosti výše protiplnění v částce 842,- Kč za jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou Společností již vyjádřilo v oznámení o konání mimořádné valné hromady Společnosti svolané na den 3. 4. 2009. Představenstvo v souladu s výše uvedeným nesouhlasí s předloženým protinávrhem a jeho přijetí nedoporučuje. Akcionáři Společnosti nejsou stanoviskem představenstva Společnosti nijak vázáni s tím, že konečné rozhodnutí o návrhu/protinávrhu je plně v působnosti valné hromady Společnosti.

Představenstvo společnosti Solné mlýny, a.s.


1. 3. 2009 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY


Představenstvo akciové společnosti Solné mlýny, a.s., sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, identifikační číslo: 451 92 405, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 402 (dále jako „společnost“)

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,


která se bude konat dne 3. dubna 2009 od 12 hodin
v sídle společnosti
Pořad jednání:
 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.
 4. Závěr.
Organizační údaje, prezentace akcionářů

Registrace akcionářů začíná v místě konání mimořádné valné hromady od 11 hodin. Při registraci akcionáři předloží listinné akcie, popřípadě jiný dokument prokazující vlastnictví akcií společnosti. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby (nebo jejich zástupci) a statutární orgán akcionáře-právnické osoby (nebo její zástupce) prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionář-právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce ke dni konání valné hromady nebo z jiné evidence právnických osob podle zvláštních předpisů. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti při registraci akcionářů. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Informace k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady představenstvo uvádí:

Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům společnosti pro případ zákonného přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře při realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů postupem podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, činí 842,- Kč za jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností. Podle sdělení hlavního akcionáře vycházel hlavní akcionář při určení uvedené výše protiplnění zejména z:

 • ekonomických údajů o společnosti Solné mlýny, a.s., které měl k dispozici z auditovaných řádných účetních závěrek této společnosti za období let 2003-2007, jakož i z dostupných výsledků hospodaření této společnosti v roce 2008, tj. od ledna po listopad 2008; a dále
 • vlastní analýzy očekávaného vývoje hlavních ekonomických ukazatelů společnosti Solné mlýny, a.s. do budoucnosti.
Přiměřenost výše uvedeného protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem č. 299/04/09 vypracovaným dne 21. ledna 2009 společností Ostravská znalecká a.s., sídlem Ostrava, Vítkovice, U Cementárny 1203/26, PSČ 703 00, identifikační číslo: 268 38 745 (dále také jen „Znalecký posudek“). Znalecká společnost při stanovení výše protiplnění použila při ocenění společnosti metodu diskontovaného cash flow entity (DCF), přičemž s ohledem na situaci podniku a účel zpracování posudku využívala také majetkovou metodu ocenění na bázi zjištění likvidační hodnoty podniku. Použitím obou metod bylo zjištěno, že hodnota podniku za použití výnosového ocenění (použití metody diskontovaného cash flow) je nižší než likvidační hodnota podniku (použití majetkové metody). Z tohoto důvodu byla při stanovení výše protiplnění použita k ocenění společnosti metoda majetková na bázi zjištění likvidační hodnoty podniku. Přepočtením takto zjištěné hodnoty společnosti na jednu akcii této společnosti, byla stanovena výše protiplnění na částku 842,- Kč za jednu kmenovou listinnou akci na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností. Tato výše protiplnění odráží současný stav majetku a závazků společnosti, její výkonovou stránku, postavení na trhu a způsob řízení. Znalecký posudek byl vypracován v souladu se zásadami aplikovatelnými při zpracování znaleckých posudků pro účely výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu příslušného dokumentu České národní banky (resp. Komise pro cenné papíry) „Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi účastnických cenných papírů (ZNAL)”, zejména v souladu se zásadami komplexnosti, úplnosti, vnitřní konzistentnosti, nezávislosti a nestrannosti, opakovatelnosti, důvodnosti, odůvodněnosti, vzájemné kontroly a transparence.

Představenstvo společnosti dále v souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku sděluje, že považuje výši protiplnění doloženou Znaleckým posudkem za přiměřenou. Představenstvo vyzývá zástavní věřitele, aby společnosti sdělili existenci zástavních práv k účastnickým cenným papírům vydaným společností. Představenstvo upozorňuje vlastníky zastavených akcií společnosti na jejich povinnost oznámit společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání valné hromady na základě tohoto oznámení.

Akcionáři mají podle ustanovení § 183j odst. 3 obchodního zákoníku právo seznámit se s určením hlavního akcionáře, zdůvodněním výše protiplnění a Znaleckým posudkem dokládajícím výši protiplnění každý pracovní den ode dne uveřejnění oznámení o konání mimořádné valné hromady od 9:00 do 14:00 hodin v sídle společnosti. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie určení hlavního akcionáře, zdůvodnění výše protiplnění a znaleckého posudku dokládajícího výši protiplnění, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Solné mlýny, a.s.


30.10.2008 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA


o konání veřejné dražby cenných papírů – opakované nedobrovolné dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu vyhotovená dle § 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Bod 1.
Touto “Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné opakované ( dále jen dražba ). Den konání dražby se stanovuje na 3.12.2008 v prostorách hotelu Beránek – salonek Karel na adrese Bělehradská 110, 120 00 Praha 2. Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby), a to v 13,00 hod. Zápis účastníků dražby začíná v 12,00 hod.

Bod 2.

Dražebník: společnost Merx a.s., se sídlem: Srázná 444, 676 00 Moravské Budějovice, IČ: 60 19 62 97, zastoupena Františkem Střížem, předsedou představenstva. Společnost Merx a.s. je oprávněna organizovat veřejné dražby cenných papírů na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 43/N/141/2001-4 ze dne 5.6.2001.

Navrhovatel: společnost Solné mlýny,a.s., se sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, IČ 45 19 24 05, zastoupena Ing. Jiřím Harenčákem, předsedou představenstva na základě písemného zmocnění představenstvem.

Vlastník předmětu dražby: akcionáři navrhovatele, kteří jsou v prodlení s převzetím listinných akcií dle ustanovení § 214, odst. 4. obchodního zákoníku. Seznam akcionářů jejichž akcie budou draženy je zveřejněn na internetových stránkách dražebníka www.merx-as.cz nebo v sídle dražebníka a je k nahlédnutí po telefonické dohodě.

Dlužník: ----------

Zástavce: ----------

Bod 3.
Označení předmětu dražby:

Charakteristika cenného papíru: Emitent cenného papíru: Solné mlýny, a.s.
Sídlo: Olomouc – Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 77911
IČ: 45 19 24 05
Druh cenného papíru: akcie
Podoba: listinná
Forma: na majitele
Kótované/nekótované: nekótované
ISIN: není přidělen
Převoditelnost: bez omezení

Jmenovitá hodnota: 5.000,- Kč

Počet cenných papírů: 272 ks (slovy dvě stě sedmdesát dva kusů) hromadných listin nahrazujících celkem 1.360 kusů jednotlivých akcií Čísla listinných akcií: H2 000195 - 000466

Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč

Počet cenných papírů: 9.639 ks (slovy devět tisíc šest set třicet devět kusů) jednotlivých akcií
Čísla listinných akcií: A 000382, 000384 - 010021

Popis stavu předmětu dražby akcie jsou vytištěny ve formátu A5

Dle stanoviska České národní banky mají akcionáři, kteří si dosud listinné akcie nepřevzali právo tak učinit až do okamžiku prodeje prostřednictvím dražby. Z výše uvedeného důvodu se může snížit počet nabízených akcií uvedených v této dražební vyhlášce

Cena předmětu dražby byla zjištěna ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost Ostravská znalecká a.s. ke dni 11.6.2008, pod číslem posudku 245/36/08, a to na částku 818,- Kč za jednu akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč.

Všech max. 272 hromadných listin a max. 9.639 ks jednotlivých akcií nevyzvednutých k datu podpisu dražební vyhlášky bude draženo jako jeden celek. Užší prospekt cenného papíru nebyl vyhotoven.

Prohlídka předmětu dražby je stanovena na 24.11.2008 od 10,00 hod a 28.11.2008 od 14,00 hod. a to do sídla dražebníka na adrese Srázná 444, 676 00 Moravské Budějovice, kde je předmět dražby uložen.

Bod 4.
Nejnižší podání činí 6.300.000,- Kč, minimální příhoz byl stanoven na částku 25.000,- Kč.

Bod 5.
Dražební jistota byla stanovena na částku 1.500.000,- Kč a musí být uhrazena buďto v penězích a to bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 105 092 247 / 0300, var.s.: IČ nebo r.č. účastníka dražby, vedeného u ČSOB a.s., pobočka Třebíč, poštovní poukázkou nebo v hotovosti k rukám dražebníka v jeho sídle na adrese Srázná 444, 676 00 Moravské Budějovice. V hotovosti je možné složit dražební jistotu nejpozději do 2.12.2008 do 16,00 hod. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Dražebník musí být v záruční listině označen stejným způsobem jako je uveden v této dražební vyhlášce. Záruční listina nesmí obsahovat žádné ustanovení, které by podmiňovalo vyplacení peněžní částky v této listině obsažené. Jediné přípustné ustanovení v této listině je písemné požádání o plnění ze strany dražebníka. Záruční listina může být vydána pouze bankou, která má povolení působit jako banka na území České Republiky od České národní banky a musí být učiněno v českém jazyce. Doba platnosti bankovní záruky musí být minimálně 60 dnů od data konání dražby stanovené touto dražební vyhláškou. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této dražební vyhlášky a končí zahájením dražby. Složení dražební jistoty platební kartou, nebo šekem se nepřipouští. V případě, že dojde k výraznějšímu snížení počtu nabízených akcií bude rovněž snížena i dražební jistota. Účastníkům dražby, kteří již dražební jistotu složili v původní výši bude poměrná část vrácena do dvou pracovních dnů od podání písemné žádosti. Zaplacení dražební jistoty formou bankovní záruky je možné nejpozději do 2.12.2008 do 16,00 hod.

Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, doklad o úhradě v hotovosti – pokladní složenka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.). Poté se zapíše do listiny “Zápis do dražby” a bude mu přiděleno dražební číslo.

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby.

Bod 6.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením dle § 52 zákona č. 26/2000 Sb., ( do 10 dní od skončení dražby je – li cena dosažená vydražením do 5.000.000 Kč včetně a do 30 dní od skončení dražby je – li cena dosažená vydražením vyšší než 5.000.000 Kč ) a to buďto bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka č.ú. 105 092 247 / 0300, var.s.: IČ nebo r.č. účastníka dražby, vedeného u ČSOB a.s., pobočka Perla, poštovní poukázkou nebo v hotovosti k rukám dražebníka v sídle dražebníka na adrese Srázná 444, 676 00 Moravské Budějovice. V případě, kdy doplatek dražby představuje částku v den platby vyšší než 15.000 EUR musí být tato platba provedena bezhotovostně. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil (úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně požadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku).

Bod 7.
Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo listinami v originále nebo úředně ověřené kopii, a to do zahájení dražby. Jinak je nelze v dražbě uplatnit.

Bod 8.
Dražební věřitelé mohou své pohledávky přihlásit u dražebníka do 15 dnů před konáním dražby. V této lhůtě je dražební věřitel povinen doložit vznik přihlášené pohledávky a případně její zajištění originály nebo ověřenými kopiemi listin. Přihlášené pohledávky dražebních věřitelů ke dni uveřejnění této vyhlášky nejsou žádné.

Bod 9.
Po úhradě ceny dosažené vydražením vydá dražebník vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnictví s úředně ověřeným podpisem. Předmět dražby – listinné akcie převezme vydražitel od dražebníka do 5 pracovních dnů od převzetí potvrzení o nabytí vlastnictví v sídle dražebníka na adrese Srázná 444, 676 00 Moravské Budějovice. Přesný termín předání bude určen dohodou mezi dražebníkem a vydražitelem. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol “Předání předmětu dražby”, který podepíše dražebník a vydražitel.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Bod 10.
Tato dražební vyhláška byla sepsána ve 2 (slovy dvou) stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

V Moravských Budějovicích dne ……...2008
……………………………
František Stříž, v.r.
předseda představenstva
Merx a.s.


V Olomouci dne …………..2008
……………………………
předseda představenstva
Solné mlýny, a.s.


30.10.2008 OZNÁMENÍ
představenstvo akciové společnosti Solné mlýny, a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 402 Sídlo : Olomouc – Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 77911 IČO : 45 19 24 05

tímto oznamuje, že v souladu s § 214 obchodního zákoníku a § 39, 40 a 43 zákona o veřejných dražbách se uskuteční dne 3.12.2008 v prostorách hotelu Beránek – salonek Karel na adrese Bělehradská 110, 120 00 Praha 2 v 13,00 hod., opakovaná veřejná dražba akcií navrhovatele společnosti Solné mlýny, a.s..

Označení předmětu dražby:

Charakteristika cenného papíru:
Emitent cenného papíru: Solné mlýny, a.s.
Sídlo: Olomouc – Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 77911
IČ: 45 19 24 05
Druh cenného papíru: akcie
Podoba: listinná
Forma: na majitele
Kótované/nekótované: nekótované
ISIN: není přidělen
Převoditelnost: bez omezení


Jmenovitá hodnota: 5.000,- Kč

Počet cenných papírů: 272 ks (slovy dvě stě sedmdesát dva kusů) hromadných listin nahrazujících celkem 1.360 kusů jednotlivých akcií Čísla listinných akcií: H2 000195 - 000466

Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč

Počet cenných papírů: 9.639 ks (slovy devět tisíc šest set třicet devět kusů) jednotlivých akcií Čísla listinných akcií: A 000382, 000384 - 010021

Popis stavu předmětu dražby akcie jsou vytištěny ve formátu A5

Dle stanoviska České národní banky mají akcionáři, kteří si dosud listinné akcie nepřevzali, právo tak učinit až do okamžiku prodeje prostřednictvím dražby. Z výše uvedeného důvodu se může snížit počet nabízených akcií uvedených v tomto oznámení.

Dražební vyhláška je uveřejněna na centrální adrese (http://www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm), na internetových stránkách České národní banky (http://www.cnb.cz) a na internetových stránkách dražebníka - společnosti Merx a.s., se sídlem Srázná 444, 676 00 Moravské Budějovice (http://www.merx-as.cz).

1.2.2008 OZNÁMENÍ
představenstvo akciové společnosti
Solné mlýny, a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 402 Sídlo : Olomouc – Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 77911 IČO : 45 19 24 05

tímto oznamuje, že v souladu s § 214 obchodního zákoníku a § 39, 40 a 43 zákona o veřejných dražbách se uskuteční dne 8.10.2008 v prostorách hotelu Beránek – salonek Karel na adrese Bělehradská 110, 120 00 Praha 2 v 13,00 hod., veřejná dražba akcií navrhovatele společnosti Solné mlýny, a.s..

Označení předmětu dražby:

Charakteristika cenného papíru:
Emitent cenného papíru: Solné mlýny, a.s.
Sídlo: Olomouc – Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 77911
IČ: 45 19 24 05
Druh cenného papíru: akcie
Podoba: listinná
Forma: na majitele
Kótované/nekótované: nekótované
ISIN: není přidělen
Převoditelnost: bez omezení

Jmenovitá hodnota: 5.000,- Kč
Počet cenných papírů: max. 289 ks (slovy dvě stě osmdesát devět kusů) hromadných listin nahrazujících celkem 1.445 kusů jednotlivých akcií
Čísla listinných akcií: H2 000178 - 000466

Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč
Počet cenných papírů: max. 9.758 ks (slovy devět tisíc sedm set padesát osm kusů) jednotlivých akcií
Čísla listinných akcií: A 000264 - 010021

Popis stavu předmětu dražby akcie jsou vytištěny ve formátu A5

Dle stanoviska České národní banky mají akcionáři, kteří si dosud listinné akcie nepřevzali, právo tak učinit až do okamžiku prodeje prostřednictvím dražby. Z výše uvedeného důvodu se může snížit počet nabízených akcií uvedených v tomto oznámení.

Dražební vyhláška je uveřejněna na centrální adrese www.centralni-adresa.cz, na internetových stránkách České národní banky www.cnb.c a na internetových stránkách dražebníka - společnosti Merx a.s., se sídlem Srázná 444, 676 00 Moravské Budějovice www.merx-as.cz.

25.6.2008 Pronájem nových skladových prostor

Solné mlýny, a.s., Olomouc nabízejí k dlouhodobému pronájmu až 1.000 paletových míst pro uskladnění produktů v nově vybudované skladové hale, vybavené moderními regály a zakladači. Areál firmy je situován blízko sjezdu z dálnice Brno – Ostrava, vybaven vlastní železniční vlečkou a s ostrahou 24 hodin denně.

Plánovaný termín ukončení stavby a zahájení provozu je 30.6.2008. V případě zájmu volejte na tel. číslo 587 421 236 nebo 587 421 233 nebo piště na e-mail: harencakj@solnemlyny.cz.
11.4.2008 OPAKOVANÁ VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ V DODATEČNÉ LHŮTĚ

Představenstvo společnosti

Solné mlýny, a.s.
se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, IČ: 45192405, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 402 (dále jen „Společnost“),

oznamuje akcionářům, že na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti ze dne 19. října 2007 došlo k přeměně podoby akcií Společnosti ze zaknihovaných na listinné. Středisko cenných papírů zrušilo registraci zaknihovaných akcií Společnosti na základě zákona dne 13. prosince 2007.

Od 7. února 2008 do 7. května 2008 měli akcionáři Společnosti právo na převzetí akcií v listinné podobě. Pro akcionáře, kteří si v této lhůtě listinné akcie nepřevzali, vyhlašuje představenstvo společnosti dodatečnou lhůtu k převzetí těchto cenných papírů v termínu od 14. května 2008 do 5.června 2008. Akcie budou předávány v sídle Společnosti na adrese Olomouc-Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11. Úředními dny a hodinami pro převzetí budou pondělí od 9.00 do 15.00 hodin a úterý od 11.00 do 16.00 hodin. Veškeré další informace ohledně vyzvednutí listinných akcií a případných dalších krocích obdrží akcionáři rovněž na tel. čísle +420 602 529 516. Na tomto telefonním čísle lze rovněž dohodnout náhradní termín pro převzetí akcií.

Akcie budou vydány akcionářům, kteří ke dni zpracování závěrečného výpisu z registru emitenta měli akcie Společnosti na svém účtu ve Středisku cenných papírů, nebo jiným oprávněným osobám.

Fyzické osoby se při převzetí prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci právnických osob dále předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnci oprávněných osob dále odevzdají plnou moc s úředně ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele.

Nepřevezme-li akcionář listinnou akcii ani v této dodatečné lhůtě, budou nepřevzaté listinné akcie Společností prodány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě. Výtěžek prodeje (po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prodejem akcií) vyplatí Společnost dotčené osobě nebo jej uloží do úřední úschovy dle ustanovení § 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo společnosti Solné mlýny, a.s.

11.4.2008 Výzva k převzetí akcií v dodatečné lhůtě

Představenstvo společnosti

Solné mlýny, a.s.
se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, IČ: 45192405, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 402 (dále jen „Společnost“),

oznamuje akcionářům, že na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti ze dne 19. října 2007 došlo k přeměně podoby akcií Společnosti ze zaknihovaných na listinné. Středisko cenných papírů zrušilo registraci zaknihovaných akcií Společnosti na základě zákona dne 13. prosince 2007.

Od 7. února 2008 do 7. května 2008 měli akcionáři Společnosti právo na převzetí akcií v listinné podobě. Pro akcionáře, kteří si v této lhůtě listinné akcie nepřevzali, vyhlašuje představenstvo společnosti dodatečnou lhůtu k převzetí těchto cenných papírů v termínu od 8. května 2008 do 23. května 2008. Akcie budou předávány v sídle Společnosti na adrese Olomouc-Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11. Úředními dny a hodinami pro převzetí budou pondělí od 9.00 do 15.00 hodin a úterý od 11.00 do 16.00 hodin. Veškeré další informace ohledně vyzvednutí listinných akcií a případných dalších krocích obdrží akcionáři rovněž na tel. čísle +420 602 529 516. Na tomto telefonním čísle lze rovněž dohodnout náhradní termín pro převzetí akcií.

Akcie budou vydány akcionářům, kteří ke dni zpracování závěrečného výpisu z registru emitenta měli akcie Společnosti na svém účtu ve Středisku cenných papírů, nebo jiným oprávněným osobám.

Fyzické osoby se při převzetí prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci právnických osob dále předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnci oprávněných osob dále odevzdají plnou moc s úředně ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele.

Nepřevezme-li akcionář listinnou akcii ani v této dodatečné lhůtě, budou nepřevzaté listinné akcie Společností prodány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě. Výtěžek prodeje (po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prodejem akcií) vyplatí Společnost dotčené osobě nebo jej uloží do úřední úschovy dle ustanovení § 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo společnosti Solné mlýny, a.s.

1.2.2008 Výzva k převzetí akcií

Představenstvo společnosti

Solné mlýny, a.s.
se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, IČ: 45192405,
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 402 (dále jen „Společnost“),

oznamuje akcionářům, že na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti ze dne 19. října 2007 došlo k přeměně podoby akcií Společnosti ze zaknihovaných na listinné. Středisko cenných papírů zrušilo registraci zaknihovaných akcií Společnosti na základě zákona dne 13. prosince 2007.

Od 7. února 2008 do 7. května 2008 mají akcionáři Společnosti právo na převzetí akcií v listinné podobě. Akcie budou předávány v sídle Společnosti na adrese Olomouc-Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11. Úředním dnem a hodinami pro převzetí bude středa od 9.00 do 16.00 hodin. Veškeré další informace ohledně vyzvednutí listinných akcií a případných dalších krocích obdrží akcionáři rovněž na tel. čísle +420 602 529 516. Na tomto telefonním čísle lze rovněž dohodnout náhradní termín pro převzetí akcií.

Akcie budou vydány akcionářům, kteří ke dni zpracování závěrečného výpisu z registru emitenta měli akcie Společnosti na svém účtu ve Středisku cenných papírů, nebo jiným oprávněným osobám.

Fyzické osoby se při převzetí prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci právnických osob dále předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnci oprávněných osob dále odevzdají plnou moc s úředně ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele.

Nepřevezme-li akcionář listinnou akcii ani v dodatečné lhůtě, která bude rovněž zveřejněna, bude Společnost oprávněna tyto akcie prodat. Výtěžek prodeje (po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prodejem akcií) vyplatí Společnost dotčené osobě nebo jej uloží do úřední úschovy dle ustanovení § 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo společnosti Solné mlýny, a.s.

10.1.2008 Pozvánka na veletrh Salima 2008
Vzhledem k již tradiční účastí naší společnosti na blížícím se mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA, který se uskuteční v termínu 4. - 7.3. na brněnském výstavišti, bychom rádi pozvali všechny naše obchodní partnery do výstavní expozice akciové společnosti Solné mlýny Olomouc v pavilonu D, stánek č. 027. Těšíme se na Vaši návštěvu.

20.12.2007PF 2008
Vážení obchodní partneři, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a popřáli Vám i Vašim rodinám příjemné svátky vánoční a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2008. Zároveň věříme, že i v nadcházejícím roce nám zachováte svou přízeň a předem děkujeme za trpělivost a pochopení z důvodu přechodu naší firmy na nový informační systém.

22.10.2007MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Společnost Solné mlýny, a.s. v souladu s ustanovením § 113 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 19.října 2007 rozhodla o přeměně podoby všech 120.923 kusů zaknihovaných akcií společnosti na akcie listinné. Oznámení o zrušení evidence emise zaknihovaných akcií společnosti spolu s výzvou vlastníkům akcií, aby si ve stanovené lhůtě převzali listinné akcie, bude zveřejněno v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti.

18.5.2007Zisk ocenění Výrobek Olomouckého kraje 2007
Po úspěchu solící směsi MARY v 1. ročníku soutěže o Výrobek Olomouckého kraje, kterou pořádá Agrární komora pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, byl i letos jeden z našich výrobků oceněn odbornou porotou. Titul Výrobek Olomouckého kraje 2007 tentokrát získala Jedlá kamenná sůl s jodem a fluorem ve spotřebitelském balení 1 kg. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v rámci tradiční zemědělské výstavy v Přerově.

30.1.2007Vstup strategického partnera
Díky vstupu nového majoritního akcionáře společnosti Equus do Solných mlýnů došlo ke sloučení obchodních aktivit obou firem v oblasti solných výrobků a navazujícího sortimentu, zejména krmiv. Zároveň byla vytvořena nová organizační struktura, která umožní efektivnější komunikaci v rámci jednotlivých sortimentních skupin výrobků. Pro bližší informace o těchto změnách můžete kontaktovat naše obchodní manažery.

27.12.2006Změna obchodních podmínek
Nový ceník výrobků akciové společnosti Solné mlýny Olomouc, který vstupuje v platnost 1.1.2007, přináší řadu změn. Kromě úpravy prodejních cen výrobků v důsledku zvýšení cen vstupů i přepravních nákladů, dochází také ke změnám v obchodních podmínkách. Jedná se především o zvýšení minimálního jednorázového odběrového množství pro dodávky bez započtení příplatku za dopravu z 3 na 5 tun, zvýšení příplatku za dopravu dodávek do 5 tun z důvodu změn přepravních tarifů a zavedení mýtného, automatickou fakturaci palet spolu se zbožím u všech zákazek do 5 palet včetně s možností zpětného odkupu palet vrácených do SMO, zrušení slev za hotovostní platby, zvýšení hodnoty zakázek s možností prodeje na fakturu nebo omezení zásilkového prodeje zboží na dobírku pouze na jedlou sůl kamennou bez jodu v 1 kg balení.
Nejzásadnější změnou je ale omezení prodeje kompletního sortimentu výrobků Solných mlýnů pouze na celé palety od každého druhu s výjimkou několika vybraných výrobků. Ty je možno nadále zakoupit v libovolném množství za ceníkovou cenu s 25% přirážkou za náklady spojené s vychystáním a expedicí malé zakázky. Seznam těchto vybraných výrobků i veškeré další informace k výše zmíněným změnám obchodních podmínek Vám na vyžádání rádi poskytnou referentky obchodní sekce nebo obchodní manažeři firmy.

11.12.2006PF 2007
Děkujeme všem svým obchodním partnerům a zákazníkům za projevenou důvěru a přízeň a těšíme se na další spolupráci v příštím roce. Zároveň bychom rádi všem popřáli příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2007.

27.11.2006Prodloužení provozní doby expedice
Tak jako každý rok nabízí i letos akciová společnost Solné mlýny Olomouc z důvodu zvýšené poptávky po soli v období zimní sezóny svým zákazníkům možnost využít prodloužené provozní doby expedice. Od 1.12.2006 si tak můžete přijet pro naše zboží v každý pracovní den až do 16 hodin.

15.11.2006Zastavení volného prodeje speciálních posypových směsí
Upozorňujeme zákazníky, že z důvodu velkého zájmu odběratelů již byla vyprodána celá letošní produkce obou druhů posypových směsí se zvýšenou účinností a inertním materiálem. Drobní odběratelé mohou zboží zakoupit u našich smluvních odběratelů v obchodních sítích Baumax a Bauhaus. Toto opatření se netýká standardního sortimentu posypových solí ve všech nabízených velikostech balení, které je u nás možno dále objednat nebo zakoupit ze skladu.

28.08.2006Rozšíření sortimentu posypových materiálů
Pro letošní zimní sezónu jsme připravili dvě novinky v sortimentu posypových materiálů. Jedná se o posypovou směs se zvýšenou účinností, kterou lze aplikovat až do teploty -20°C, a posypovou směs s inertním materiálem, která v sobě kombinuje funkci soli a zdrsňující složky pro okamžitý efekt posypového materiálu. Oba dva výrobky budou skladem od 9. měsíce. Neváhejte a vyžádejte si v dostatečném časovém předstihu aktuální cenovou nabídku posypových materiálů u našich obchodních zástupců nebo referentek odbytu. Zároveň bychom Vás rádi upozornili na možnost bezproblémového předzásobení se všemi druhy posypových materiálů z naší nabídky v průběhu měsíce září a října.

30.06.2006Nový ceník výrobků pro 2. pololetí roku
Od 1.7.2006 vstupuje v platnost nový ceník výrobků Solných mlýnů na 2. pololetí letošního roku, který zohledňuje nárůst cen vstupů u řady položek sortimentu. Bližší informace o konkrétních změnách Vám rádi poskytnou pracovníci našeho obchodního oddělení.

12.06.2006Změna sídla společnosti SOLMO
V průběhu měsíce května došlo ke změně sídla našeho obchodního zastoupení na Slovensku - dceřinné společnosti SOLMO s.r.o. Její nová adresa je Švermova 1030/12, 977 01 Brezno. Telefonické, faxové i e-mailové spojení zůstává nezměněné.

26.05.2006Registrace domény solnemlyny.eu
Tento týden proběhla úspěšná registrace doménového jména solnemlyny.eu . Po její aktivaci plánujeme tuto adresu propojit se stávající vícejazyčnou internetovou prezentací firmy a usnadnit tak našim stávajícím i potenciálním zahraničním obchodním partnerům přístup k aktuálním informacím.

20.03.2006Další zvýšení pevnosti solných lizů
Na přelomu loňského a letošního roku byly provedeny úpravy technologie i vlastní receptury minerálních lizů, díky nimž byla zvýšena pevnost vylisovaných kostek až o 60%. Po rozšíření krmného soritmentu o kusovou sůl a sodu bikarbonu také nadále probíhá vývoj nových receptur solných lizů.

24.02.2006Nabídka nakládacích přípravků PIKANTA®
S blížícím se příchodem jara bychom Vás rádi upozornili na nabídku oblíbených nakládacích přípravků na zeleninu pod značkou PIKANTA® pro letošní zavařovací sezónu. Již tradičně zahrnuje tři druhy výrobků – Pikantu, Pikantu PIKO a Pikantu HANÁ, která při dodání umělých sladidel nahrazuje původní výrobek DIA. Neváhejte a vyžádejte si v dostatečném časovém předstihu aktuální nabídku u našich obchodních zástupců nebo referentek odbytu.

17.02.2006Pozvánka na veletrh SALIMA 2006
Již tradičně se naše firma zúčastní mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA, který se koná na brněnském výstavišti v termínu 7.-10.3. Při této příležitosti si dovolujeme pozvat všechny naše obchodní partnery i širokou veřejnost k návštěvě výstavní expozice akciové společnosti Solné mlýny Olomouc v pavilonu D, stánek č. 026. Těšíme se na Vaši návštěvu.

15.12.2005Nová řada bezfosfátových kutrovacích přípravků FSM 2010
Začátkem příštího roku rozšíří stávající sortiment fosfátových přípravků do masa z produkce Solných mlýnů nová řada bezfosfátových kutrovacích přípravků FSM 2010 s přídavkem koření (tzv. kombi směsí). Součástí nabídky bude také přípravek pro výrobu kůžové emulze bez použití fosfátů nebo doplňkový škrobový komponent ke kutrování. Bližší informace Vám rádi poskytnou naši pracovníci obchodního oddělení na vyžádání.

10.10.2005Prezentace firmy na výstavě OLIMA 2005
V letošním roce se Solné mlýny zúčastnily řady prezentačních a prodejních akcí, jejichž cílem bylo představit celý sortiment výrobků široké veřejnosti a zároveň poskytnout informace o novinkách. Kromě Dnů zdraví nebo prezentací na doprovodných akcích našich odběratelů jsme se zúčastnili například i tradiční regionální potravinářské výstavy OLIMA 2005, která se po delší odmlce konala v termínu 6.-9.10. na Výstavišti Flóra Olomouc. Po dobu čtyř dnů měli návštěvníci výstavy možnost prohlédnout si naše výrobky, nechat si poradit a zakoupit některý z širokého sortimentu výrobků pro obchodní síť. Tradičně největší zájem byl o solící směs MARY, nabízenou již v novém půlkilovém balení spolu s propagačními letáčky o jejích účincích, a také o koupelové soli. Díky získání řady postřehů a kladných ohlasů od zákazníků byla celá akce hodnocena velmi pozitivně.

15.09.2005Nové balení solící směsi MARY
Koncem léta uvedly Solné mlýny na trh nový druh obalu pro solící směs MARY. Kromě hojně rozšířené praktické dózy se sypátkem je tak nyní možno zakoupit také větší balení v 0,5 kg sáčku, jehož cílem je usnadnit spotřebitelům úplný přechod z používání klasické jedlé soli na solící směs Mary. Nové sáčky jsou baleny po 12 kusech do půlkartonů, které usnadňují manipulaci se zbožím v místě prodeje a zároveň šetří náklady na likvidaci obalů.

02.09.2005Úspěšné absolvování auditu dle ISO 9001:2000
V termínu 29.-30.8. proběhl v akciové společnosti Solné mlýny Olomouc úspěšně prodlužovací audit systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000, provedený pracovníky renomované auditorské firmy RW TÜV Praha. Díky bezproblémovému absolvování tohoto auditu byl platný certifikát prodloužen o další tři roky.

23.05.2005Solící směs MARY Výrobkem Olomouckého kraje 2005
V rámci 1. ročníku soutěže pro firmy z potravinářského průmyslu v olomouckém regionu, pořádané místní Agrární komorou, bylo solící směsi MARY z produkce akciové společnosti Solné mlýny Olomouc uděleno ocenění „Výrobek Olomouckého kraje 2005“. Slavnostní předání certifikátu se uskutečnilo minulý týden v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Přerově. Oceněné výrobky byly po celou dobu výstavy prezentovány na stánku Agrární komory Olomouckého kraje.